Ryo Ikeshiro

Just be creative

Regeneracja/rewitalizacja Łodzi nabiera tempa. Łódź ma być teraz kreatywnym miastem dla kreatywnych, którzy kreują i jej potencjał kreacji jest promowany jak świat długi i szeroki. Jednak bez względu na wynik tej strategii, rewitalizacja to nie tylko błogosławieństwo. Zwiększenie zatrudnienia i szans, usprawnienia w infrastrukturze i zmniejszenie przestępczości są oczywiście mile widziane, ale niepewność losu lokalnych społeczności i historycznych budynków oraz konsekwencje uwolnienia fali gentryfikacji pozostaną.

PO PROSTU BĄDŹ KREATYWNA / JUST BE CREATIVE jest pytaniem o jakość rewitalizacji Łodzi, o prawdziwość jej nowego wizerunku, zadanym przy użyciu dźwięku. Dźwięk jako medium jest użyty zarówno jako metafora jak i aktualna przestrzeń w której socjologiczne, polityczne i ekonomiczne konsekwencje odnowienia przestrzeni urbanistycznej grają rolę najważniejszą.

Interwencje dźwiękowe i instalacje badają i wdrażają różne strategie zastosowane przez miasto. Dźwiękowe opisanie Łodzi zostało nagrane z pomocą wirtualnego idola Hatsune Miku, najpopularniejszego wokalisty Japonii. Zostanie ono użyte by odnowić najbliższe sąsiedztwo Księżego Młyna za pomocą technologii kierunkowego emitowania fal dźwiękowych. W okolicach Pracowni Portretu pojawi się szansa odnalezienia pozytywnej harmonii tego miejsca, ale również ryzyko powstania niewidocznych granic których efekty staną się oczywiste.

Ryo

15 Marca 2017

tłumaczył Maciej A. Łuczak

 

The regeneration/revitalisation of Łódź is gradually spinning into gear, Łódź is being rebranded as a creative city for creatives who create, and its potential for creativity is being promoted far and wide. Regardless of the program's outcome in achieving its aims, however, it is a mixed blessing. An increase in employment and opportunities, improvements in infrastructure and a reduction in crime and poverty are clearly welcome, but uncertainty over the fate of local communities and historical buildings and the consequences of unleashing the tide of gentrification remains.

PO PROSTU BĄDŹ KREATYWNA / JUST BE CREATIVE is a speculative enquiry into the revitalisation and rebranding of Łódź and its effects using audio. The medium of sound is used as both a metaphor and the actual space in which the sociological, political and economic consequences of urban renewal are performed.

The sound intervention and installation explores and implements various strategies used by the city. Sonic branding for Łódź has been created with the help of the virtual idol Hatsune Miku, the most popular singer in Japan. It will be used to revitalise the vicinity of Księży Młyn through directional audio technology. The neighbourhood will be able to bask in its positive harmonies whilst risking the formation of borders which remain invisible but whose effects are evident.

Ryo

15 March 2017