Pracownia Portretu

Księży Młyn 7

Otoczenie Pracowni Portretu jest nie mniej interesujące niż sama pracownia. Księży Młyn to jeden z najważniejszych symboli Łodzi - najbardziej wyrazistych, ilustrujących narodziny, świetność i upadek włókienniczej metropolii, ale też zwiastujących różnorodne próby jej odrodzenia.

Pałace i fabryki łódzkiej burżuazji zyskały ogromną sławę - ich dzieje i okoliczności powstania obrosły legendą. Łódź stała się "Ziemią Obiecaną" w drugiej połowie XIX wieku, kiedy to wkroczyła w okres gwałtownego rozwoju gospodarczego. Przeobrażając się w niezwykłym tempie w "metropolię" stała się miastem ogromnej szansy. Ściągali tu fachowcy - głównie włókiennicy - z Saksonii, Moraw, Czech, Śląska oraz Żydzi z Rosji i Królestwa Polskiego. Obszarem najbardziej dynamicznego rozwoju był w tym czasie Księży Młyn. Budowano tu największe i najnowocześniejsze fabryki, otoczone rozległymi ogrodami rezydencje, ale i osiedla domów robotniczych. Było to miasto błyskotliwych karier i wielkiego bogactwa a także ogromnej nędzy. Czas upadku przemysłu włókienniczego okazał się wyzwaniem dla miasta, które od tego czasu stara się znaleźć nową tożsamość. W ciągu ostatnich kilkunastu lat okolice Księżego Młyna przechodzą intensywną transformację.

Znajdujący się niemalże naprzeciwko Pracowni Portretu pałac wybudowany w połowie XIX dla fabrykanckiej rodziny Herbstów, a obecnie muzeum, przeszedł generalny remont zakończony w 2013 roku. Rezydencja daje obraz dawnego splendoru i przepychu oraz skalę bogactwa magnatów włókienniczych. Dawna fabryka Scheiblera, największa tego typu budowla w Łodzi została ocalona od popadnięcia w ruinę i zamieniona na reprezentacyjne lofty. Na samym Księżym Młynie wciąż trwają prace remontowe, budynki odzyskują dawną świetność, a szkoła która służyła dzieciom robotników będzie siedzibą Instytutu Dizajnu Łódźkiej ASP. W parku otaczającym kompleks znajduje się słynna szkoła filmowa a tuż przy loftach w dawnej willi Grohmana Muzeum Książki Artystycznej kultywujące dawne techniki drukarskie.

W naszym najbliższym sąsiedztwie, wzdłuż ulicy Przędzalnianej znajduje się wiele pracowni artystycznych. Planując wycieczkę po Księży Młynie należy koniecznie odwiedzić pracownię graficzną Natalii Anny Kalisz, zajrzeć do galerii fotografii Marka Szyryka, wypić pyszną kawę w artystycznej kawiarni Ewy Żochowskiej, obejżeć misterne prace Alicji Brewińskiej i przymierzyć najnowsze kreacje Ewy Kozieradzkiej

Księży Młyn zdołał zachować część niepowtarzalnego uroku dawnych dni. Milczące uliczki, malownicze szczególnie jesienią parki i stylowe rezydencje są enklawą spokoju i ulubionym miejscem spacerów licznych mieszkańców miasta, okazją do podróży w czasie. Zapraszamy do Pracowni Portretu i na Księży Młyn.

The surroundings of Pracownia Portretu are not less interesting than gallery itself. Księży Młyn is one of the most important symbols of Łódź - the symbol of the rise, prime and fall of the textile metropolis, but also a harbinger of the attempts as its revival.


The palaces of the Łódź bourgeoisie have won universal fame - their history and circumstances of their creation have grown into legends. While getting rapidly transformed into "metropolis" it became the city of great chance. It would attract specialists - from Saxony, Moravia, the Czech lands, Silesia, and the Jews - first of all from Russia and those inhabiting the Kingdom of Poland. Księży Młyn used to be the area of the most rapid and dynamic growth. It was there that the largest and most modern factories were built, residences surrounded by large gardens, but also workers' estates. It was a city of brilliant careers and great wealth as well as extreme poverty. The fall of the textile industry has proven to be a challenge for the city, which have since than been trying to find a new identity. Over the past several years Księży Młyn and its surroundings have gone through an intense transformation.


Located nearly opposite to the Pracownia Portretu, build in the mid-nineteenth century palace of manufacturers family Herbst, now museum, has undergone a major renovation completed in 2013. Residence gives a picture of the old times splendor, glamour and the scale of wealth of the textile magnates. Former Karl Scheibler's factory complex was saved from running into ruin and transformed into representative loft apartments. Księży Młyn itself is still going through renovations, buildings regain their former glory, school that in the past used to serve children of the workers, will host the Design Institute of Łódź Art School. Famous film school is located in the park surrounding the complex, next to the loft apartments, in the former Grohman's residence the Book Art Museum is cultivating old printing techniques.

Księży Młyn has preserved part if its unique charm of the old times. The silent little streets, most appealing particularly in the autumn and the stylish residences are enclaves of quiet, the favorite walking areas of many inhabitants of the city, a chance to travel in time. Visit us in Pracownia Portretu and do not miss all the charms of Księży Młyn.