Distort Visual, Tom Skof, Keeps

Featuring...

30 minut - preludium. Uleczymy Twoją duszę przez dźwięk i obraz.

1 godzina - kulminacja. Struktura trzasku zmienia ruch wizualny.

30 minut - zejście. Dźwięk wypełnia przestrzeń wprowadzając w stan zawieszenia.

Na koniec wyłączymy kable.

Featuring to najczęściej wykonanie krótkiego fragmentu utworu, zawierający prostą partię solową wokalną bądź instrumentalną. Okazjonalnie gościnne występy mogą mieć postać chórków dominujących przez większą partię utworu. Czasami gość wykonuje tak samo dużą partię wokalną, co główny wykonawca.

Distort Visual

Duo realizuje projekty audio-wizualne w obszarach techno, deep techno i dub techno, a także drukuje na co dzień metalowymi czcionkami, poszukując pozytywnych wibracji w tym samym czasie.

Tom Skof

Menedżer kultury, realizator multimediów i pokazów audiowizualnych, vj, miłośnik muzyki. Motywem przewodnim jego działań jest relacja obrazu i dźwięku, jak i ich interakcja i połączenie. Swoje projekty opiera na eksperymentowaniu z miksowaniem i generowaniem obrazu na żywo.

Keeps

Zajmuje się malarstwem abstrakcyjnym, projektowaniem graficznym oraz produkcją muzyczną. Inspiruje go otoczenie, forma oraz improwizowana ekspresja. Interpretuje materię barwy oraz jej wydźwięk. Ucieka od przedmiotowego myślenia i przesyconej informacyjnie rzeczywistości.


30 minutes - prelude. We will heal your soul through sound and image.

1 hour - culmination. The crack structure changes the visual movement.

30 minutes - descent. The sound fills the space entering t? he ? suspended animation?.

Finally, we turn off the cables.

Featuring is usually a short piece of the song, containing a simple vocal or instrumental solo part. Occasional guest performances may be in the form of choirs dominating the larger part of the song. Sometimes the guest performs the same large vocal part as the main performer.

100% ANALOG DIGITAL DISTORTION

Distort Visual

Duo realizes audio-visual projects in the areas of techno, deep techno and dub techno, and also prints metal types every day, looking for positive vibrations at the same time.

Tom Skof

Culture manager, multimedia and audiovisual performer, vj, music lover. The motive of his actions is the relationship of image and sound, as well as their interaction and connection. His projects are based on experimenting with mixing and live image generation.

Keeps

He deals with abstract painting, graphic design and music production. He is inspired by his surroundings, form and improvised expression. Interprets the matter of color and its overtones. He runs away from objective thinking and information-saturated reality.