Dokumentacja Wystawy

Wstrzymane Uczucia / Zniekszta³cone Emocje

Deferred Feelings / Distorted Emotions

Exhibition View