Przygotowania

Wstrzymane Uczucia / Zniekszta³cone Emocje

Deferred Feelings / Distorted Emotions

Making of