Marta Krześlak

Dom w wietrzną noc

Kolor mgławicy żył w odosobnieniu na północnym wzgórzu. Pewnego dnia, kiedy przygotowywał sobie obiad, zobaczył wielki świetlisty klejnot doskonale czysty i krążący, jak ogromne zwierciadło, które w swym środku odbijało góry, rzeki i całą wielką ziemię. Zniknęło zwątpienie, wszystko stało się jasne. Kiedy ta chwila dobiegła końca, zauważył że, zawartość jego garnka pokrył kożuch pyłu. Kolor i pieśń są jak zapach czyli jak wspomnienie. Dom w którym hula wiatr słoneczny i bardzo codzienna jest pieśń.

Współpraca:
Agata Krześlak
Mateusz Czuchnowski
Natalia Jastrzębska
Piotr Bronisz
Maciej Ślot


Wideo będzie wyświetlane co pół godziny, zaczynając o 20.00.
Zapraszamy 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30
Czas trwania wideo to 9 minut.

Zadanie „Cykl wystaw w Pracowni Portretu na Księży Młynie” jest realizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi.

 

 


The colour of the nebula lived in seclusion on the northern hill. One day, as he was preparing his lunch, he saw a great luminous jewel perfectly clear and circling, like a huge mirror that in its centre reflected mountains, rivers and all the great earth. Doubt disappeared, everything became clear. When the moment was over, he noticed that, the contents of his pot were covered with a blanket of dust. Colour and song are like a fragrance or a memory. A house in which the sun winds are blowing and a song can be heard everyday.

Cooperation:
Agata Krześlak
Mateusz Czuchnowski
Natalia Jastrzębska
Piotrek Bronisz
Maciej Ślot


The video will be shown every half hour, starting at 20.00.
We invite you 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30
The duration of the video is 9 minutes.

The task "A series of exhibitions in the Portrait Studio Gallery at Księży Młyn" is realised thanks to a subsidy from the City of Łódź.