Przygotowania

Dyskomfort jest odczuciem subiektywnym

Discomfort is a subjective feeling

Making of