Karine Hoffman, Micky Backham, Yann Lacroix

In Translation

Z poprzeczką przy L, akcentem nad O i Z, Łódź to zagadka jeśli chodzi o wymowę. Jak ją rozwiązać? Łódź. Głódź. Zagłada tłumacza. Czy możemy oswoić obcość? Wystawa artystów Yann Lacroix, Micky Backham i Karine Hoffman porusza luźno naszkicowany problem niezwykłych sytuacji w których obiekt i detal zapanowały nad obrazem o spektakularnej wielkości. Prezentowane prace, tak jak tłumaczone z innego języka słowa, poprzez proces ich tłumaczenia nabierają sensu na chwilę przed znalezieniem ich odpowiednika w języku na który je tłumaczymy. Poddane procesowi tłumaczenia prezentowane prace nabierają dziwnego rozedrgania tak jak gdyby były na skraju zrozumienia. W tym delikatnym momencie w którym świadomość, podekscytowana znakami wytęża swe siły by odcyfrować przekaz. Zatraćmy się w tłumaczeniu naszych emocji wspomnień i otoczenia?

Yann Lacroix, Micky Backham i Karine Hoffman wracają z odległego miejsca. Nie jest ono nigdzie usytuowane, nie jest geograficzne, nie jest oznaczone. W swej podróży łączą ze sobą elementy zniekształcone przez akumulację wspomnień by zbudować tłumaczenie ich wrażeń. „Gdzie indziej” istnieje w ich umysłach jak pejzaż pamięciowy. Istniejący głównie na marginesie ich życia. Każde z nich używa całego wachlarza wskazówek które prowadzą nas z powrotem w miejsce poza skupioną świadomością, do momentu gdy wizja gubi się w procesie odcyfrowywania obrazu. Sens jest tłumaczeniem.

Obrazy Yann Lacroix nie pretendują do nadawania kształtu chwili. Wręcz przeciwnie – są one raczej migawkami. Jego obrazy opisują momenty pomiędzy, jeszcze zanim wykrystalizuje się decyzja. Yann Lacroix koncentruje się na detalu by korzystając ze swych wspomnień, tak jak zwykł to robić Proust, wydobywać ich otoczenie. Obrazy Lacroix ukazują przerwę pomiędzy czasem obserwacji, chwilą teraźniejszości a sztucznym czasem wykreowanym gdy malarz powraca we wspomnieniach do malowanego obiektu gdy jest już w dużej od niego odległości siedząc wygodnie w swoim studio. Tłumacząc rzeczywistość na obraz zatraca siebie. Zatraca się z rozmysłem. Detal jest precyzyjny, reszta dowolnie rozmyta, odległa i złożona. Wyborem jest nadanie pierwszeństwa temu co jest przedstawione wyraźnie. Pejzaże są przekomponowane, odbudowane. Parki, ogrody, zwierzyńce które razem tworzą wszechświat.

Micky Backham bada trzy kierunki które współtworzą balladę. Ta pokawałkowana eksploracja poprzez fotografię, rzeźbę minimalistyczną i video instalacje sugeruje ustawienie które wydaje się pochodzić prosto z pamiętnika. Będąc zanurzonym w eksploracji wnętrza poprzez wzory wyruszamy w podróż nie znając nazwy celu. W ten sposób cegła staje się rzeźbą, burza odtwarzana w pętli buduje atmosferę a ciasny fotograficzny kadr jest przerwaniem kontemplacji przedmiotu. Trzy wskazówki są gdzie indziej. Droga poprzez detal ma w sobie moc poznawania tajemnicy. By przetłumaczyć te złożone emocje nie można pytać o ich spektakularność (która oczywiście uwodzi) a raczej wycofać się, zanurzyć w bardziej intymnym odczytaniu spotkania z tym co odległe

Obrazy Karine Hoffman konfrontują intymność czasu i historii jej rodziny. Emocje tłumaczone są poza głównymi śladami. Obydwa wymiary łączą się w uwodzących obrazach w których możemy odczuć niepokój ich osobliwości. Wszystko ukrywa noc. Intrygują odrzucone obrazy. Deskrypcja oddalenia jest u Karine Hoffman przedstawieniem niemożliwości. Gdzie spojrzenie może „zawisnąć” zniknąć i w końcu stać się przejściem. Granica, pełna tropów dostarcza skomplikowaną alchemię emocji w bardziej prosty, esencjonalny sposób. Doświadczamy miejsca z każdej perspektywy, obdarowujemy spojrzeniem to, co nas otacza. Uwolnieni od pozostania w miejscu akcji mamy w pamięci enigmatyczne detale tego co przed i tego co potem. Jako narracyjną elipsę Karine Hoffman daje tym narracyjnym pętlom unikalną głębię

Tłumaczenie jest ponad wszystkim przejściem z jednego stanu w drugi. Obiekty pomagają nam przetworzyć czas. Czasami zagubione i bezsilne, w opozycji do działania doświadczamy jedynie cząstki tych zuchwałych energii

Paryż, 28 października 2016, Théo-Mario Coppola


tłumaczenie:
Maciej Łuczak przy wydatnej pomocy Jacka Kołodrubca oraz uważnej korekcie Piotra Nowaka

With its crossed L, its accents on the O and the Z, Lodz is an enigma for the pronunciation. How to achieve it ? Lodz. Lost. Lost in translation. Are we unaccustomed to the elsewhere ? The exhibition that features the artists Yann Lacroix, Micky Backham and Karine Hoffman questions the soft flotation of unusual situations where the object and the detail prevail over the spectacular dimension of the image. Through the translation, the works presented are giving the strange sensation of being at the edge of the understanding of a moment, this delicate moment where the consciousness, shaken by the signs, is combining its forces to decrypt the message of a situation. Why loosing ourselves in the translation of our emotions, memories and environment ?

Yann Lacroix, Micky Backham, and Karine Hoffman are all coming back from a remote destination. It is not situated, it is not geographic, it is not mapped. Disrupted by the accumulation of memories, they bring together elements in order to build a translation of their sensations. Elsewhere exists in their minds, like a mental landscape. It exists especially at the margin of their lives. Each one deploys a variety of indicators that brings us back to the off- camera, this moment when the vision gets lost in the deciphering of an image; meaning its translation.

Yann Lacroix’s paintings don’t pretend to reduce the instant to a format. Quite the opposite, they are snapshots. His paintings describe moments of in-between, at the frontier of the action itself. Yann Lacroix takes a detail, then, from his memories, as Proust used to do it, draws the surroundings. Lacroix’s paintings show the gap between the time of the observation, the time of the instant, and the synthetic time, voluntarily away from it, in the studio. Translating the real in painting, it is also loosing yourself. Loosing yourself intentionally. The detail is precise, the rest is voluntarily blurry, distant and composite. The choice is taking precedence over what is in focus. The landscapes are recomposed, rebuilt. Parks, gardens, zoos, that form together a universe.

Micky Backham on the other hand, investigates three directions that compose a ballad. This fragmented exploration through photography, minimal sculpture and
video-installation suggests a setting that seems coming straight out of a diary. Being immersed in the exploration of interiority through patterns, we are embarking on a trip without knowing the name of the destination. This way, the brick becomes sculpture, the storm, in loop play back offers an atmosphere and the tight framing of the photography, is a moment of interruption in the contemplation of the subject. Three hints of elsewhere. The pathway through the detail reminds us the power of mystery. Translating these complex emotions means to evacuate the question of the spectacular, obviously seductive, in favor of a more intimate reading of the encounter with the faraway.

The paintings of Karine Hoffman invoke the confrontation of the time of intimacy and the story of her family. The translation of the feeling is developed at the periphery of the main action. Both dimensions combine themselves around the action in immersive paintings in which we can feel the unease caused by the strangeness. The night covers everything. The abandoned scenes intrigued. The description of the apart is for Karine Hoffman, the resolution of an impossible representation. Where the look can stare, disappeared, then, the possibility of a passage. The border, rich of clues, is delivering in a more humble and essential way, the complex alchemy of emotions. We are going through a place from every angle, and, we are giving a glance to what surrounds us. Free not to stay on the site of the action, we are remembering the enigmatic details of a before and an after, as a narrative ellipse. Karine Hoffman gives to these ellipses a unique depth.

The translation is above all a passage from one condition to the other. The objects are helping us to create the transformation of time. Sometimes lost and restless, at the opposite of the action, we are experiencing the margin and these audacious energies.

Paris, octobre 28 th , 2016, Théo-Mario Coppola
Translated by Aude Verbrugge

Avec le L barré, son O et son Z, chacun coiffés d’un accent, Łódź est une énigme de la prononciation. Comment y parvenir ? Łódź. Lost. Lost in Translation. Sommes-nous inaccoutumés à l’ailleurs ? L’exposition qui rassemble les artistes Yann Lacroix, Micky Backham et Karine Hoffman interroge le doux ?ottement de situations insolites où l’objet et le détail l’emportent sur le caractère spectaculaire de l’image. En cours de traduction, les œuvres présentées énoncent l’étrange sensation d’être au seuil de la compréhension d’un instant, ce moment délicat où la conscience, chahutée par les signes, rassemble ses forces pour décrypter le message d’une situation. Pourquoi se perdre ainsi dans la traduction de nos émotions, de nos souvenirs, de notre environnement ?

Yann Lacroix, Micky Backham et Karine Hoffman reviennent chacun d’une lointaine destination. Elle n’est pas située, elle n’est pas géographique, elle n’est pas cartographiée. Bousculés par l’accumulation des souvenirs, ils rassemblent des éléments pour construire une traduction de leurs sensations. L’ailleurs existe en pensée, comme un paysage mental. Il existe surtout à la marge de leurs vies. Chacun déploie un faisceau d’indices qui nous ramène à l’hors-champ, ce moment où la vision se perd dans le déchiffrage d’une image, c’est-à-dire sa traduction.

Les peintures de Yann Lacroix ne prétendent pas réduire l’instant par le format. Au contraire, ce sont des instantanés. Ces peintures désignent des moments d’entre-deux, à la marge de l’action elle-même. Yann Lacroix capte un détail, puis, en souvenir, à la façon de Proust, dessine l’environnement. La peinture de Lacroix marque l’écart entre le temps de l’observation, celui donc de l’instant, et le temps synthétique et volontairement lacunaire de l’atelier. Traduire le réel en peinture, c’est se perdre aussi. Se perdre, délibérément. Le détail est précis, le reste est volontairement ?ou, lointain et composite. Le choix prend le pas sur le
cadrage. Les paysages sont recomposés, reconstitués. Des parcs, des jardins, des zoos qui forment ensemble un même univers.

Micky Backham propose quant à elle d’investir trois directions qui composent une ballade. Cette exploration en fragments par la photographie, la sculpture minimale et la vidéo-installation suggère un décor de journal intime. Plongés dans une exploration de l’intériorité par des motifs, nous appréhendons un voyage sans énonciation du lieu. Ainsi, la brique se fait sculpture, la tempête, en loop offre une ambiance et le cadrage serré de la photographie, un moment de pause dans la contemplation du sujet. Trois indices d’un ailleurs. Le cheminement par le détail rappelle la force du mystère. Traduire les émotions complexes revient à évacuer la question du spectaculaire, forcément séduisante, au pro?t d’une lecture plus intimiste de la rencontre avec le lointain.

Les peintures de Karine Hoffman évoquent la confrontation du temps de l’intime et de l’histoire de sa famille. La traduction du sentiment se développe à la périphérie de l’action principale. Ces deux dimensions se conjuguent à la enceinte de l’action dans des peintures immersives où l’on ressent le malaise provoqué par l’étrangeté. La nuit embrasse tout. Les scènes abandonnées intriguent. La description de l’à-côté est pour Karine Hoffmann la résolution de l’impossibilité de la représentation. Là où le regard peut se ?xer, disparaît alors la possibilité du passage. La bordure, riche d’indices, livre dans une forme plus humble et essentielle, l’alchimie complexe des émotions. Nous traversons un lieu de part en part, et, nous lançons un regard furtif à ce qui nous entoure. Libre de ne pas rester sur le lieu de l’action, nous retenons les détails énigmatiques d’un avant ou d’un après, c’est-à-dire d’une ellipse narrative. Karine Hoffman donne à ces ellipses une épaisseur singulière.

La traduction est avant tout un passage d’un état à un autre. Les objets nous aident à construire la transformation du temps. Parfois perdus ou intranquilles, à rebours des moteurs de l’action, nous faisons l’expérience de la marge et de ses énergies audacieuses.

Paris, le 28 octobre 2016, Théo-Mario Coppola